Bebek İsimleri

A İle Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve babalar bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendikten sonra çocuklarına isim olarak ne koyacaklarını düşünmektedirler. Bizde bu yazımızda A harfi ile başlayan bebek isimlerini ve anlamlarını sizlerle paylaşacağız. A ile başlayan bebek isimleri ve anlamları, a ile başlayan kız isimleri, a ile başlayan erkek isimleri, anlamlı a harfi ile başlayan isimler, kız isimleri, erkek isimleri, kız bebek isimleri, erkek bebek isimleri, yeni kız isimleri, yeni erkek isimleri, en güzel a harfi kız isimleri, en güzel a harfi erkek isimleri, dini a harfi kız isimleri, dini a harfi erkek isimleri, kuranda geçen kız isimleri, kuranda geçen erkek isimleri, yeni doğan kız bebek isimleri, yeni doğan erkek bebek isimleri ve anlamları, hazır kız isimleri ve hazır erkek isimleri bu sayfamızda yer alıyor.

A Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Abad :Şen , bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.

Abbad:Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır. Abbad b. Bişr. Ashab dan.

Abbas:1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.

Abdi:Kulluk ve itaat edendir. Kullukla, kölelikle ilgili

Abdullah: Allah’ ın kulu

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

Abdülaziz: En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

Abdülbaki: Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah’ın isimlerinden.

Abdülbari: Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah’ın kulu

Abdülbasir:Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.

Abdülbasit: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. – Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu

Abdülbedi: Allah’ın isimlerinden. Bedinin kulu.

Abdülberr:Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.

Abdülcebbar: Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.

Abdülcelil: Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu

Abdülcemal: Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.

Abdülcevat: Cömert olan Allah ın kulu.

Abdülehad:Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.

Abdülesed: Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

Abdülevvel: Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.

Abdülezel: Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.

Abdülferid: Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.

Abdülfettah: Gizli şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.

Abdülgaffar: Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu. Allah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdülkadir: Kudretli ve güçlü olan, Allah`ın kulu.

Abdülkerim: Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.

Abdürrauf: Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.

Abdürreşit-Abdürreşid: Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.

Abdürrezzak: Bütün mahlûkların rızkını veren Allah´ın ku­lu. – Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. Tüm yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.

Abdüssamed-Abdüssamet: Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.

Abdüsselâm: Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah´ın ku­lu. – es-Selam kelimesi, Allah´ın isim­lerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.

Abdüssemi: Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.

Abdüssettar: Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.

Abdüşşahid: Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.

Abdüşşekür: Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdüzzahir: Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah´ın kulu. Ez Zahir, Allah´ın isimlerindendir.

Aber: Hz. Nuh´un erkek torunu.

Abgun: 1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

Acar: Becerikli, atılgan, ele avuca sığmaz

Acaralp: Yiğit, becerikli, cesur kişi

Acarbey: Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.

Acarer: Güçlü, becerikli, gözü pek kimse.

Acarman: Çevik, becerikli, girişken insan.

Acun: Dünya, varlık

Acunal: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir.

Acunalp: Dünyaca tanınmış yiğit.

Ada: Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.

Adahan: Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.

Adal: Adın yayılsın, ün kazan” manasında.

Adalettin-Adaleddin: Dinin adaleti.

Adamış:Adak yapmış olan kimse.

Adem: İyi, temiz insan. İlk insanın adı Hz. Adem

Adısönmez:Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer.

Adin: Cennet

Adıvar:Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış.

Adil: Adaletli

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir. Bir yere yerleşip ikamet eden kişi manasındadır ayrıca.

Afşin: Zırh, silah

Ager: Temiz, doğru kimse

Agra: Çok sevimli, çok yakışıklı.

Agâh: Bilgili, uyanık

Ahlas: 1. Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmed : Çok, en çok övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “Adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s)

Ahmet: Övgüye değer.

Ahves: Cesur, kahraman, yiğit.

Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın.

Akad: Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akan: Akıp gitmekte olan

Akansel:Akan, uzun mesafeden sonra denize dökülen su.

Akbay: Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi.

Akbatu: Yiğit erkek

Akdemir: Demir gibi güçlü

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdoğan:Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.

Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.

Aker: Dürüst, er kişi.

Akgündüz:Aydınlık gündüz.

Akınalp: Akın eden yiğit. Yiğit.

Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip

Akif:1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ’tikafa giren.

Akil:Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan.

Akman:Temiz, beyaz, güzel insan.

Aksal: birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da ırmak taşıtı.

Aksan: Temiz, lekesiz ün.

Aksay:Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.

Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy.

Akşit: Kutlu, uğurlu. Ak güneş, nur, aydınlık.

Aktan: Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı.

Aktekin:Parlak, görkemli, temiz huylu.

Aktuğ: Değerli, önemli.

Alaaddin: Dinin yücesi, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

Aldemir:Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.

Aldoğan: Bir tür doğan

Alemdar: Bayrak taşıyan, bayraktar anlamındadır. Önder.

Alen: Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında

Algan: Fetihler yapan.

Algın:Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel

Algün: Kızıl gün, al renkli Güneş

Ali: Yüce, üstün,yüksek

Alican:Yüce olan can

Alim: Bilen bilgili, çok okumuş kişi manasındadır.

Alişah: Ulu hükümdar.

Alişan: Ünü büyük.

Alkan: Kırmızı kan, soylu.

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

Alp: Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır.

Alparslan:Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

Alpay: Güçlü, cesur

Alper: Yiğit kişi

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi.

Alphan: Yiğit han.

Alptekin: Yalnız ve uğurlu cesur kişi

Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.

Altay:Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan.

Altuğ: Kırmızı tüy.

Altunç: Kızıl tunç.

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit.

Alvin: Soylu arkadaş.

Amir: Devlete ait, şenlendiren

Anıl: Amaç, maksat.

Araf:Cennet ve cehennem arasındaki yer.

Aran: Sıcak yer, ova, ılımlı yer. At ahırı.

Aras:Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)

Araz: İşaret, alamet

Arda:Asa, işaret için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.

Aref: Pek maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili

Arel: Dürüst ve temiz kimse.

Aren: Kum tanesi.

Argün:Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün.

Arıcan: Temiz kimse.

Arıkan:Saf kan, temiz kan, soylu kan.

Arif: Bilen, bilgili

Aril: Temizlenmek, tohum zarı.

Arin:Temiz ,saf

Arjin:Yaşam ateşi, yiğit.

Arkın:Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arman:İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan.

Armin: Özgürlük ve barış yanlısı.

Arsen: Kurtuluş, özgürlük.

Arslan: Güçlü, yırtıcı.

Artun:Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç.

Asaf: 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

Asıf: Çok şiddetli esen rüzgâr

Asım:Temiz, namuslu, sağlam karakterli.

Asil:Yüksek duygularla hareket eden kişi; soyu sopu belli, sağlam soylu kişi demektir.

Aslan: Gürbüz, cesur, yiğit adam

Asli: Asıl, tek.

Ataberk:Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs, lala.

Atabey:Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan24

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan.

Atahan:Büyük yönetici, ata durumundaki han.

Atakan:Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran88

Ataker:Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atalay:Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atamer: Benim atam er kişidir, yiğit atam.

Atanur: Atasından aldığı nuru taşıyan.

Atasever: Atalarını seven kimse.

Atay:Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Atıf:Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atılay:Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atılgan:Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, Girişken, tez canlı

Atınç: Atılgan , atak

Atik:Çok hızlı davranan, çevik

Atilla: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atlas:Üstü ipek, altı pamuk kumaş, büyük harita.

Atuf: Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah’a karşı sevgi duyan

Avni:Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Ayalp:Ay gibi güzel ve yiğit.

Ayas:Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayaz:Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.

Aybars:Ay gibi parlak vegüzel, pars gibi yırtıcı.

Ayberk: Güçlü

Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin.

Aydemir: Demir kadar sert kimse manasındadır.

Aydın: Bilge.

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit.

Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse.

Ayhan: Büyük hükümdar

Aykan:Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı.

Aypolat:Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.

Aytaç:Başında ay gibi ışıklı taç bulunan.

Aytekin:Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli.

Aytuğ:Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy.

Aytuna:Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.

Aytunç:Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

Ayvaz:koca ,eş. Güzel, yakışıklı.

Azad: Bağımsız olan.

Azam: En büyük, ulu.

Azat: Özgür, kimseye bağlı olmayan.

Azem: Arkadaş. dost.

Aziz:Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

a ile başlayan bebek isimleri

A Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Açelya: Kokusuz çiçekler açan bitki.

Adel: soyluluk, asillik, aristokrasi; soylular, asilzadeler.

Aden: Cennet Bahçesi

Adviye: İyilik yapmak, yardımseverlik.

Adile: Adaletli, hukuklu kişi

Afet: Çok güzel kadın manasındadır.

Afife: Temiz, namuslu, iffetli.

Afitap: Güneş / Çok güzel manalarını taşır.

Afra: Ayın 13. gecesi, beyaz toprak.

Ahenk: Uyumlu, uyum içinde olan

Ahsen: En güzel, en iyi

Ahu: Güzel kadın

Aişe: Zenginlik ve bolluk gören.

Ajda: Çentik, çentikli,filiz.

Akasya:Güzel kokulu çiçekleri olan bir ağaç

Akgül: Beyaz gül

Akife:Bir şey üzerinde azimle duran, sabırlı

Akra: En güzel, en uygun olan

Aksen:Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin.

Akseven: Ak rengi seven kimse.

Aksevil:Ak tenli ol ve sevil; akça pakça sevilen kimse.

Aksu: Temiz su gibi.

Ala: Çok renkli, rengârenk

Âlâ olarak yazar telaffuz edersek Arapça kökenli ve Osmanlıca da sık sık kullanılan güzel, çok iyi manasına gelen isim olur.

Alanur: Yarı ışıklı

Âlâ Nur: Yüce yüksek ışık

Alapınar:Alaca pınar, ala pınar.

Alara: Mitolojide bir yer adı. Prenses manasındadır.

Alasu: İyi ve temiz su.

Alaz: Alev

Alçin: Bir küçük kuş.

Aleyna:Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan.

Algül: Kırmızı gül.

Alin: Yükselen ışık, ışığın kaynağıdır.

Alisa: Asil soydan olan

Aliya:Kızların güzeli, sultani, güçlüsü.

Aliye: Yüce olan

Alize: Tropik bölgelerde esen rüzgâr

Almila: Al elma.

Almina: Al elma.

Almira:Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık.

Altaç: Al renkli taç.

Altın:Parlak, işlenebilen, değerli bir maden

Alun: En yüksek melekler topluluğunun adıdır.

Amelya: Çalışkan, gayretli.

Amine:Gönlü emin, kalbinde korku olmayan.

Amira: Emir veren prenses, yönetici kadın

Anisa: Cana yakın.

Aurora: Kutup ışıması. Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik kutuplarında oluşturduğu ışımaya verilen isimdir.

Aura: Canlı varlıkların enerji bedenine verilen isimdir. Ruhsal olan gözle görülemeyen nurdur.

Arca:Temiz, namuslu.

Arife:Bilgi sahibi zarif kadın

Armina: Cesur, yürekli.

Arsima:Yüzü ay gibi parlak, nurlu, uğurlu olan.

Artemis:Eski Yunan Tanrıçalarından biri, bereketin, ormanların ve dağların tanrıçası.

Arven: Akşam yıldızı,güzellik,tazelik.

Arzu: İstek

Arzuhan: İsteklerin efendisi.

Asel:Cennetteki 4 ırmaktan biri, bal ırmağı.

Asilay: Ay gibi asil olan.

Asiye:İsyankâr, üzüntülü

Aslı: Esası, özü olan

Aslıcan: Aslı ve can isimlerinin birleşimi ile oluşur. Esas can manasındadır.

Aslıhan: Kökeni soylu han soyundan

Aslım:Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı anlamlarını taşır.

Aslınur: Esası ışık olan.

Asmin: Yüksek dağlarda yetişen nadir bir çiçek adıdır.

Asrin: Bu çağa ayak uyduran, çağdaş bir insan.

Asude: Sessiz, sakin dinlendirici

Asuman: Gökyüzü.

Asya:Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı

Aşina: Bildik, tanıdık.

Aşk: Sevgi ve tutkuyla bağlılık

Atiye: Armağan,hediye.

Avniye: Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. Yardım etmiş. Yardımla ilgili anlamlarını taşır.

Ayben: Ben Ay gibi güzelim anlamında

Aybike:Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.

Aybüke: Ay gibi güzel kız.

Ayça: Aya benzeyen, ayın hilal hali.

Ayçin:Ayçın, ay gibi, aya benzer

Ayda: Bir bitki adı

Aydagül: Ayda, her ay gül anlamına bir dilek.

Aydan: Ay kadar güzel.

Aydanur: Ay ışığı gibi.

Aydil: Ay gibi açık sözlü.

Aydilek:Parlak, aydınlık dilek, iyi dilek güzel dilek.

Ayfer: Ay gibi ışık saçan.

Aygül: Ay gibi güzel ve parlak renkli.

Ayışığı: Ay ışığı.

Aykut:Kut getiren Ay, uğur getiren Ay, kutlu Ay.

Ayla: Ayın çevresindeki hare.

Aylin:Ayın çevresinde görülen ışıklı daire.

Aylis: Cennette bir bahçe, ay parçası.

Ayliz: Ay parıltısı.

Aymina:Cennette ki en güzel hurinin adı.

Aymira:Ay tutulması sırasında ayın etrafında görülen kızıl renk.

Aynur: Ay gibi ışıklı.

Ayperi: Peri kızı gibi.

Ayris:Ay ışığının kumsaldaki parıltısı.

Ayse: Rahat yaşam süren,yaşayan.

Aişe: Rahat yaşam süren,yaşayan.

Ayşegül: Güler yüzlü, rahat ve huzurlu.

Aysel: Ay kadar parlak.

Ayser: Ay ışığı, Parlaklık,aydınlık.

Aysev: Çok seven.

Ayseven:Ay gibi güzel ve sevgi dolu

Aysevil: Ay gibi güzel ve sevilen.

Aysevim: Ay gibi güzel ve sevimli.

Aysima:Yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı

Aysun: Ay gibi güzel ve parlaksın.

Ayşecan: Neşe ile yaşayan.

Ayşen:Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık.

Ayşenur: Işıklı hayat

Ayşıl: Ayın ışıltısı gibi ışıl ışıl.

Ayşin: Ay gibi, aya benzeyen.

Ayten: Parlak tenli.

Ayza: Ay gibi güzel yüzlü kız.

Azime: Kesin kararlılık, sebat.

Azize: Onur sahibi yüce, ermiş.

Azra: Üstünde yürünmemiş kum.

Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu